Työ- ja elinkeinoministeriö lähti rakentamaan uutta yrityskehittäjien toimintamallia kahdessa pilotissa, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaalaiset toimijat rakentavat yhdessä ne mallit, joilla yritysten menestystä parhaiten edistetään. Tämä menestystarina kirjoitetaan yhdessä. Se alkaa kalajoelta lokauussa 2012.

Kasvuharppaus

Kasvutahdon herättäminen ja kasvuharpauksen tukeminen


Jaana ja Anna-Liisa       

Saada yrittäjä huomaamaan uusi ”aluevaltaus”  tai tapa tehdä työtä, jotta pääsisi laskuttamaan lisää. Eli alkuun jonkinlainen kasvutahdon herättäminen yrittäjässä on tärkeää. Tietysti toiminnan realistisuus on harkittava, mutta sitä tulee tarkastella hänen kanssaan yhdessä.      
Omassa case-yrityksessäni pohdimme siivousalan yrityksen toiminnan laajentamista laajempaan mm. vanhuksien palvelemiseen. Tällöin tulisi palkata mm lähihoitajia mikäli mm. lääkkeiden jako olisi yksi huolehdittava toimi. Lisäksi asiakkaalle voisi laitta ruoan, häntä voisi kylvettää yms. Näin voisi laskuttaa useammalta tunnilta. Tähän uuteen toimintaan, mikäli kuuluisi lääkkeiden huolehtiminen vanhukselle, tulisi selvittää mitä lupia tarvitaan.

Toiminnan laajentamisen realistisuuteen lääkkeen jaon osalta,  vaikuttaa se että jos lääkettä otetaan päivittäin tuleeko palvelu niin kalliiksi ettei siihen kenelläkään ole varaa, ellei yhteiskunta tule vastaan ja onko sittenkään.. Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuminen voisi jonkin verran edistää asiaa.
Sitten mainonnan kohdistaminen mahdollisille asiakkaille olisi suunniteltava, vanhukset eivät välttämättä itse hoida raha-asioitaan, heidän lapsensa olisi saatava haluamaan vanhemmillensa tällaista palvelua.


Satu ja Kalevi
 

Kasvuharppaus on esimerkiksi mikroyrityksen ensimmäinen työntekijän palkkaus, toimintojen siirtäminen autotallista teollisuushalliin jne. Myöhemmässä vaiheessa kasvuharppaus voi olla esim. toisen yrityksen osto. Kasvuharppauksia ovat siirtyminen paikallismarkkinoista alueellisiin ja kansallisiin markkinoihin tai jopa vientiin. Kasvuharppaus vaatii riskinottoa yritykseltä sekä yrityksen voimavarojen käyttämistä ja kohdentamista mm.
yrityksen kehittämiseen ja vahvaa panostamista tuotteistamiseen, myyntiin ja markkinointiin.  Ennen kasvuharppausta on yrityksessä joka ainoan sitouduttava kasvuun ja ponnisteltava tahtotilan eteen. 

Kasvuharppausta voi edeltää pitkäjänteinen työ asiakaskentässä, tiedon kerääminen ja tarjooman tuotteistaminen asiakastarpeeseen sopivaksi.  Yhtenä lähtökohtana asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen voisi olla yhteistyö ja tarjoamankehitys valittujen asiakkaiden kanssa. 

Kasvuharppauksen esteitä;
1. Ovatko omat voimavarat ja taidot riittäviä. Onko yrityksessä oikeasti halu kasvaa ns. bisneksen himo? Luotetaanko sijoittajiin? Onko tarvittavia sijoittajia ja millä hinnalla? Tunnistetaanko millaisia avainhenkilöitä yrityksessä tarvittaisiin?
2. Ei haluta ottaa riskiä hyvän liiketoiminnan heikentymisestä panostuksella ”uuteen”?  Halutaan pysyä mukavuusalueella, liiketoiminta on kannattavaa ja se riittää yrittäjälle. Mahdollinen kasvu potentiaali jää näin käyttämättä.

Hanna-Liisa

Kasvuharppauksen herääminen ja kasvuharppauksen tukeminen

Kuten aikaisemmat kirjoittajat ovat todenneet kasvuharppaus voi olla tuotannon siirtämistä autotallista teollisuushalliin, toiminnan laajentamista kansainvälisille markkinoille tai jotain siltä väliltä. Yksin toimivalle yrittäjälle jo ensimmäisen työntekijän palkkaaminen lisää yrityksen työtekijämäärän kaksinkertaiseksi, mitä voidaan jo kuvata kasvuharppaukseksi. 

Yrityksen toimiala, toimialan tulevaisuuden näkymät, yrityksessä oleva osaaminen ja sen kehittäminen sekä yrittäjän motivaatio vaikuttavat kasvumahdollisuuksiin.  Näiden asioiden lisäksi yrittäjällä itsellään tulee olla realistinen näkemys siitä, mitä kasvuharppaus yrityksen toiminnalta vaatii. Taloudellisten resurssien ja henkilöstöresurssien tulee olla kunnossa, tuotannon tulee olla tehokasta ja pystyä vastaamaan kasvavaan kysyntään, asiakashankinnan sekä asiakashallinnan tulee toimia. Päätöksentekoa tulee pystyä delegoimaan, mikä edellyttää rekrytointien onnistumista ja luottamusta siihen, että henkilöstö osaa ottaa vastuuta. Yrittäjä ei voi enää olla mukana kaikissa pienissä arkipäivän päätöksissä.

 Kun toiminta laajenee, tulee yrittäjän pystyä tukeutumaan oman alansa ja yritystoiminnan asiantuntijoihin myös yrityksen ulkopuolella.  Yrittäjän tulee pystyä ottamaan vastaan rakentavaa kritiikkiä, kaikki ulkopuolinen asiantuntijuus ei voi olla yrityksen kasvuharppauksen tukemista ja siihen kannustavaa, vaan sen tulee olla tilanteen mukaan myös realistisia haasteita ja vaihtoehtoja esille tuovaa palvelua. Yritystoiminnan tukemiseen tarjolla olevat palvelut tulisi olla mahdollisimman hyvin tiedossa ja yrittäjän saatavilla. Nämä palvelut koetaan usein hajanaisiksi ja osittain myös päällekkäisiksi sekä byrokraattisiksi. Jotta näin ei olisi, tulisi palveluita tarjoavien toimijoiden pystyä näkemään kunkin yrityksen toiminnan kokonaisuus ja siitä esille nousevat, menestyksen kannalta tärkeimmät asiat ja tarvittaessa ohjata yritys toisen yrityspalveluita tarjoavan toimijan luo. Näin toimien yrityksiä pystyttäisiin palvelemaan sujuvammin.  Palvelun sujuvuus säästää aikaa ja rahaa, antaa vähemmän aihetta kritiikille, lisää yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden keskinäistä osaamista ja parhaassa tapauksessa palvelujen sujuvuus tukee yritystä tekemään onnistuneen kasvuharppauksen.

 


 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti